Všetko pre les a Vašu záhradu.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

INTERFOREST SK, spol. s r.o.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, DIČ: 2022397685, IČ DPH: SK2022397685, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 19063/L, ako predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len ako „kupujúci“). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kontakty: [email protected]

Mobil: +421 41 56 25 720

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.:041/7632 130,041/7632139

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním svojej objednávky súčasne potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil, a že berie výslovne na vedomie, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi ním a predávajúcim. Kópiu týchto všeobecných obchodných podmienok dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4 Podnikateľom sa rozumie kupujúci, ktorý jedná s predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti a z okolností je zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa pritom rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného zákona. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou neobdobnou činnosti, či pri samostatnom výkone svojho povolania. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) platia pre neho pravidlá uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako pre podnikateľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.5 Predmetom kúpy sa rozumie tovar uvedený v objednávke kupujúceho, pričom rozhodujúce sú údaje o tovare, ako aj o kúpnej ceny v okamžiku odoslania objednávky kupujúcim.

2) UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke interforst-cz.creativeshop.sk, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maili kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie týchto všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.2. Predmetom kúpy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke kupujúceho. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v súlade so špecifikáciou či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k použitiu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk pokiaľ je to pre daný druh tovaru obvyklé.

2.4 V prípade, ak v priebehu lehoty medzi objednávkou kupujúceho a samotným dodaním tovaru, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

2.5 Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

3) CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za balné a poplatky za dopravné služby, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby spôsobu dopravy kupujúcim.

3.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese: Kragujevská 9, 010 01 Žilina pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste;

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke prepravcovi predávajúceho;

c) bezhotovostne vopred prevodom na účet predávajúceho .

3.3 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve. Pokiaľ nie je ďalej v texte uvedené výslovne inak, rozumujú sa pod kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5-tich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnení momentom pripísania príslušnej peňažnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo v listinnej podobe na adresu doručenia tovaru uvedenú kupujúcim.

4) DODACIE PODMIENKY

4.1 Štandardná dodacia lehota je do 10 pracovných dní od rozhodujúceho dňa. Pri zvolení platby za tovar bezhotovostne vopred prevodom na účet predávajúceho je rozhodujúcim dňom deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri zvolení platby v hotovosti v prevádzke predávajúceho pri prevzatí tovaru alebo pri zvolení platby v hotovosti na dobierku je rozhodujúcim dňom deň odoslania zásielky. V prípade, ak tovar nie je skladom u predávajúceho a ani u dodávateľa, môže byť dodacia lehota dlhšia. Dostupnosť vybraného výrobku je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, prípadne si u predávajúceho môže kupujúci overiť telefonicky alebo e-mailom.

4.2 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci kupujúcemu dodá tovar, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade s kúpnou zmluvou.

4.3 Predávajúci splní povinnosť dodať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

4.4 Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

4.5 Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi až momentom, keď mu tovar odovzdá dopravca.

4.6 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke, a to v pracovné dni v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

4.7 Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania tovaru s uvedenou výškou nákladov na balné a poštovné:

a) osobný odber na výdajnom mieste 0,- EUR

b)  zasielanie prepravnou službou cena podľa váhy balíka uvedená v objednávke

c) zasielanie kuriérom cena podľa váhy balíka uvedená v objednávke

4.9 Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

4.10 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 1.500,- EUR vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Po tom, čo kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

4.11 V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom bankového prevodu môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

4.12 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu [email protected], spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade reklamácie tovaru musí kupujúci postupovať podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uvedený v článku 7. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5) VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

5.2 Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste.

5.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a splnením všetkých finančných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, vrátane záväzku vyplývajúceho z iných kúpnych zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim. Bezhotovostné platby sú považované za splnené až pripísaním čiastky na účet predávajúceho s riadnou identifikáciou platby tak, aby bolo možné platbu správne identifikovať.

6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

6.1.1 Predávajúci je oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku kupujúceho, v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu za predmet kúpy v lehote splatnosti.

6.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

6.2.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a zrušiť objednávku najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e -mailovu adresu predávajúceho: [email protected] V tomto odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný označiť predmet kúpy a kupujúceho.

6.2.2 Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou

6.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

6.3.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

6.3.2 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa,

b) pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.3.3 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

6.3.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako aj tovar zasielajte na adresu:
INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina

6.3.5 Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s § 10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

6.3.6 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

6.3.7 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6.3.8 Ak sa rozhodne kupujúci – spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

6.3.9 Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.3.10 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom – spotrebiteľovi vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.

6.3.11 Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

7) REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Všeobecné ustanovenia

7.1.1 Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho.

7.1.2 Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

7.1.3 Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. 

7.2 Dĺžka záruky

7.2.1 Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).

7.2.2 Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

7.2.3 Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

7.3 LEHOTA PRE UPLATNENIE PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA

7.3.1 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.3.2 Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a trvá teda 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7.3.3 Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú podnikatelia trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim – podnikateľom. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7.3.4 Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

7.3.5 Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

7.4 KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

7.4.1 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

7.4.2 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: [email protected] spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

7.5 Uplatnenie reklamácie

7.5.1Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina.

7.5.2 Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho . Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa, tel. číslo a e-mail). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

7.5.3 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

7.5.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

7.5.5 Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

7.6 VÝLUKY

7.6.1 Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.         

7.6.2 Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 6. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 7. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 8. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 9. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

7.6.3 Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

7.7 Testovanie chyby

7.7.1 Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

7.7.2 Ak je kupujúcim podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie tento kupujúci na vedomie, že predávajúci je oprávnený prefakturovať kupujúcemu účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie tovaru u jeho výrobcu, prípadne u autorizovaného servisu za diagnostiku chyby a dopravu podľa cenníka daného autorizovaného servisu.

7.8 ZNEČISTENÝ TOVAR

7.8.1 Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

7.9 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM PODNIKATEĽ

7.9.1 Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

7.9.2 Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

7.9.3 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

7.9.4 V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

7.9.5 Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

7.10 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

7.10.1 Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky:

– ak ide o chybu odstrániteľnú, kupujúci – spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, kupujúci – spotrebiteľ má právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.10.2 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

7.10.3 V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

7.10.4 Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

7.10.5 Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

7.10.6 Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.10.7 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov spojených s odstúpením.

7.10.8 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.10.9 Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.11 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.11.1 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

7.11.2 Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 40 dní v prípade kupujúceho – podnikateľ a najneskôr do 30 dní v prípade kupujúceho – spotrebiteľa odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

7.11.3 Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

7.11.4 Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie, či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

8) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení záväzné pre všetky objednávky uskutočnené v tento deň a neskoršie. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok bude taktiež zverejnené na internetovej stránke predávajúceho interforst-cz.creativeshop.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia všeobecných obchodných podmienok (viď. prvá veta tohto odseku).

8.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim na tretie osoby.

8.4 Osobitné zmluvné dojednania uskutočnené s kupujúcim písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Informácia o prenose osobných údajov Heureke

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“ 

Celý článek…

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA

NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:

INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, DIČ: 2022397685, IČ DPH: SK2022397685, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 19063/L

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento

účel môžete použiť:

 • formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.2), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: [email protected]. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina alebo priniesť osobne na predajňu INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a.) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky

(počet balíkov, neporušenosť pásky , príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

b.) Osobný odber na prevádzke:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie

tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť, najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa,

b) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci:

INTERFOREST SK, spol. s r.o., IČO: 36 787 825, so sídlom: Kragujevská 9, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 19063/L

Kupujúci (spotrebiteľ):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

• Číslo faktúry:______________________________________________________________

• Popis tovaru: _____________________________________________________________

• Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

• Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

• Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

Dátum ___________________ Podpis ____________________