Všetko pre les a Vašu záhradu.

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
E-SHOP
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľaINTERFOREST SK, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO)36787825
Obec a PSČ  Žilina 01001
Ulica a čísloKragujevská 9
Štát  Slovenská republika
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)David Vybíhal – konateľ  
Zástupca prevádzkovateľa ak bol vymenovaný a jeho IČO, sídlo a štatutárny orgán 
Zodpovedná osoba (meno) 
Zodpovedná osoba (email ) 
Zodpovedná osoba (telefón) 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajovUzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby , dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb ( najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa)
Právny základ spracúvania osobných údajov Zmluvný vzťah s dotknutou osobou  
Okruh dotknutých osôb  Zákazníci e-shopu
Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet
IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV
TRETIE STRANY Právny základ
Súd, orgány činné v trestnom konaníZákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
SOIZákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Súhlas dotknutej osoby – ak podnet spotrebiteľa obsahuje údaje nad rámec jeho identifikácie a kontaktných údajov
Kuriérske a doručovacie spoločnostiZákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PRÍJEMCOVIAPrávny základ
  
Marek Gašper – hotshot.sk, 03491 Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 139/2, IČO: 47953799Zmluva
SPROSTREDKOVATELIAPrávny základ
ABIESFOREST s.r.o., 03491 Lubochňa 220, 46613013zmluva
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOVPrávny základ
  
V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  
VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
  Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom Právo na opravu osobných údajov Právo na vymazanie osobných údajov Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov Právo na prenos svojich osobných údajov Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR   Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.  

Meno a priezvisko dotknutej osoby : ……………………………………………………………………………..

Dňa : ………………………………………….

………………………………………………..

dotknutá osoba – podpis